Tin tức & Sự kiện
 
 
Home / Tin tức & Sự kiện  Print     Email
Tin tức & Sự kiện
Tóm tắt những thay đổi chính trong Phiên bản 4 Tiêu chuẩn ISO/TS 16949

NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH TRONG PHIÊN BẢN 4 TIÊU CHUẨN ISO/TS 16949

Tổ chức IATF (International Automotive Task Force) đã công bố phiên bản 4 tiêu chuẩn ISO/TS 16949 – Các quy định quốc tế về Quản lý chất lượng Ô tô – vào ngày 1 tháng 10 năm 2013. Phiên bản 4 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2014.

Phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO/TS 16949 được công bố nhằm mục đích nâng cao chất lượng của chứng nhận ISO/TS, tăng thêm giá trị trong ngành công nghiệp ô tô và quá trình đánh giá. Những thay đổi bao gồm những địa điểm/cơ sở sản xuất nào có thể được chứng nhận hoặc loại trừ, quá trình chuẩn bị đánh giá, khung thời gian và nhiều hơn nữa…

Doanh nghiệp bạn đã sẵn sàng cho Phiên bản 4 Tiêu chuẩn ISO/TS 16949? Dưới đây là sổ tay điểm lại những thay đổi chính trong phiên bản này:

 

 Những địa điểm/cơ sở của các nhà cung cấp được thuê bên ngoài không đủ điều kiện được đánh giá chứng nhận.

 Những địa điểm/cơ sở sản xuất mở rộng (được biết đến như những cơ sở sản xuất con) không còn tồn tại, và phải được xem xét như những địa điểm/cơ sở sản xuất.

 Dưới tác động của những điều kiện nghiêm ngặt, một phần của địa điểm/cơ sở sản xuất có thể được tách khỏi cuộc đánh giá.

 Việc chuẩn bị đánh giá được mở rộng: nhiều tư liệu cần được cung cấp bởi Doanh nghiệp được chứng nhận, để được xem xét và sử dụng bởi đánh giá viên trưởng nhằm thiết lập kế hoạch đánh giá.

 Trước mỗi cuộc đánh giá, thời gian tại địa điểm/cơ sở sẽ được bổ sung thêm nhằm xem xét và cập nhật những dữ liệu mới nhất để đánh giá một cách hợp lý.

 Khung thời gian dành cho đánh giá tái chứng nhận có một số thay đổi nhỏ.

 Quản lý điểm không phù hợp: thời gian khắc phục sẽ giảm xuống còn 60 ngày.

 Khi khắc phục những điểm không phù hợp, khách hàng phải cung cấp những thông tin mới được bổ sung.

 Chỉ những lí do ngoại lệ bị giới hạn có thể chứng minh rằng những điểm không phù hợp không được loại bỏ trong thời gian 90 ngày. Trong những trường hợp này, việc đánh giá đặc biệt tại địa điểm/cơ sở là bắt buộc.

 Việc đánh giá tại địa điểm/cơ sở là bắt buộc đối với trường hợp có điểm không phù hợp nghiêm trọng.

 Trong trường hợp đánh giá định kỳ không được xúc tiến đúng thời gian, giấy chứng nhận sẽ bị đình chỉ.

 Trong trường hợp lỗi không phù hợp nghiêm trọng, giấy chứng nhận sẽ bị đình chỉ.

 Các yếu tổ bổ sung vào hợp đồng phải được yêu cầu giữa khách hàng và tổ chức Chứng nhận với những ảnh hưởng có khả năng xảy ra đối với những Điều khoản và điều kiện của hợp đồng hiện tại.

 

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO/TS SẼ CHỊU NHỮNG ẢNH HƯỞNG GÌ?

Ở phần tiếp theo, chúng tôi sẽ tóm tắt những thay đổi chính yếu ảnh hưởng đến những doanh nghiệp

được chứng nhận ISO/TS. Tuy nhiên, tài liệu này sẽ không trình bày tất cả những thay đổi của phiên

bản lần thứ 4 về những nguyên tắc của ISO/ TS mà chỉ cung cấp một vài thông tin đã được chọn lọc về

những thay đổi có khả năng gây ra những ảnh hưởng đến phần đông những doanh nghiệp được

chứng nhận.

1. NHỮNG CƠ SỞ SẢN XUẤT NÀO CÓ THỂ HOẶC KHÔNG THỂ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN?

LÀM RÕ NGHĨA: Những địa điểm/cơ sở của các nhà cung cấp được thuê bên ngoài không đủ

điều kiện để được cấp chứng nhận.

Những nguyên tắc mới định nghĩa rõ thế nào là “cơ sở sản xuất thuê nhà cung cấp bên ngoài” và chỉ

định rõ những cơ sở này không đủ điều kiện được chứng nhận. “Cơ sở sản xuất thuê nhà cung cấp bên

ngoài” được định nghĩa là nơi “thiết kế và phân phối các sản phẩm mà các sản phẩm này lại được thuê

thực hiện gia công ở một cơ sở sản xuất bên ngoài. “Cơ sở sản xuât thuê nhà cung cấp bên ngoài” có

thể tách riêng hoạt động thiết kế khỏi hoạt động sản xuất để phát triển hệ thống liên quan đến: Nghiên

cứu, thiết kế, phát triển và thử nghiệm.”

SỰ THAY ĐỔI: Những cơ sở sản xuất mở rộng (cũng được biết đến như những cơ sở sản xuất

vệ tinh) không còn tồn tại nữa, và phải được xem như là những cơ sở sản xuất.

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2014 và việc chuyển đổi sẽ phải hoàn thành trong thời

gian 1 năm đến ngày 1 tháng 4 năm 2015:

 Cơ sở sản xuất chính sẽ tiếp tục với chu kỳ hiện tại nhưng với phép tính ngày công mới phụ thuộc

vào sĩ số nhân công của cơ sở sản xuất đó (tất cả cơ sở sản xuất mở rộng khác đều bị loại bỏ). Giấy

chứng nhận cho cơ sở sản xuất chính sẽ được thay đổi, và sẽ không bao gồm các cơ sở sản xuất

mở rộng trong phụ lục chứng nhận.

 Những Cơ sở sản xuất mở rộng sẽ trở thành những cơ sở sản xuất hoặc tồn tại độc lập, hoặc cùng

chung hệ thống với cơ sở sản xuất chính. Việc tiến hành đánh giá ban đầu tại cơ sở mở rộng sẽ

được sắp xếp phụ thuộc vào những nguyên tắc của chu kỳ đánh giá. Tuy nhiên, giai đoạn 1 là

không bắt buộc và thời lượng của giai đoạn 2 có thể được cắt giảm tương đương với thời lượng

của việc đánh giá tái chứng nhận. Giấy chứng nhận mới dành cho cơ sở sản xuất mở rộng trước đó

sẽ được phát hành dựa trên quyết định chứng nhận của đợt đánh giá ban đầu.

2. NHỮNG PHẦN NÀO CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT CÓ THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ & ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI

LƯỢNG CỦA CUỘC ĐÁNH GIÁ?

SỰ THAY ĐỔI: Dựa trên những điều kiện nghiêm ngặt, một bộ phận của cơ sở sản xuất có thể bị

loại trừ khỏi cuộc đánh giá.

Tại địa điểm mà tất cả quy trình chế tạo liên quan đến việc sản xuất ô tô được tiến hành trong một bộ

phận riêng của địa điểm / cơ sở sản xuất (tất cả các quy trình được tách riêng về mặt vật lý với hoạt

động sản xuất cho sản phẩm không liên quan đến ngành công nghiệp ô tô), và tất cả nhân viên trong

quy trình sản xuất cho sản phẩm liên quan đến nghành ô tô chỉ dành riêng hoàn toàn cho quy trình

này, Trong trường hợp này có thể đưa ra yêu cầu loại trừ quy trình sản phẩm cho linh kiện không liên

quan đến ngành ô tô khỏi cuộc đánh giá. Nếu yêu cầu này được chấp thuận, thời lượng của việc đánh

giá có thể được giảm bớt.

Tổ chức chứng nhận sẽ trình bày yêu cầu này đến Tổ chức công nhận (IATF), cơ quan duy nhất có đủ

thẩm quyền để phê chuẩn những yêu cầu như trên. Khi được phê chuẩn, Tổ chức Chứng nhận sau đó

sẽ được yêu cầu xác minh điều này tại đúng Cơ sở trong quá trình đánh giá thông thường.

Lưu ý: Khái niệm “Một phần cơ sở sản xuất” đã từng tồn tại trước đây nhưng đã bị loại bỏ bởi IATF do hiện tượng

lạm dụng lặp đi lặp lại. Lựa chọn này được phục hồi trong phiên bản thứ 4, nhưng IATF sẽ nghiêm ngặt hơn trong

các quyết định và việc theo dõi sát sao việc áp dụng. Nếu doanh nghiệp mong muốn đăng ký chọn lựa này, vui lòng

lưu ý rằng những tài liệu hỗ trợ chi tiết có thể sẽ được yêu cầu và thời gian để đưa ra quyết định từ IATF có thể

mất đến vài tuần.
3. QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ ĐÁNH GIÁ

SỰ THAY ĐỔI: Quá trình chuẩn bị đánh giá được mở rộng: khách hàng được chứng nhận sẽ

phải cung cấp nhiều tài liệu hơn để được xem xét và sử dụng bởi đánh giá viên trưởng nhằm

chuẩn bị cho kế hoạch đánh giá.

Nguyên tắc mới đòi hỏi những doanh nghiệp đã được chứng nhận hay những tổ chức có kế hoạch áp

dụng tiêu chuẩn ISO/TS 16949, trước khi đánh giá tại cơ sở sản xuất cần cung cấp danh sách những

tài liệu hay thông tin cho việc chuẩn bị kế hoạch đánh giá. Bao gồm không giới hạn những tài liệu như

“Hệ thống quản lý chất lượng gồm bằng chứng về sự phù hợp đối với những yêu cầu của tiêu chuẩn

ISO/ TS 16949 và đưa ra những mối liên kết hay những tương tác với các cơ sở hỗ trợ biệt lập hoặc

những nguồn thuê ngoài. Những tài liệu này sẽ được phân tích bởi chuyên gia đánh giá nhằm quyết

định những khu vực quan trọng sẽ được ưu tiên trong quá trình đánh giá.

Trong trường hợp khách hàng không cung cấp đủ tất cả những thông tin được yêu cầu, để chuẩn bị

cho việc thiết lập kế hoạch đánh giá, nguyên tắc chỉ định rằng: Tổ chức Chứng nhận phải dành thêm

thời gian trước khi bắt đầu cuộc họp khai mạc để thu thập và xem xét những thông tin còn thiếu, hoặc

tổ chức Chứng nhận sẽ tiến hành ngừng quy trình chứng nhận (nguy cơ bị đình chỉ/ rút giấy chứng

nhận).
4. THỜI LƯỢNG ĐÁNH GIÁ TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT

SỰ THAY ĐỔI: Trước mỗi cuộc đánh giá, thời lượng đánh giá tại địa điểm / cơ sở sẽ được bổ

sung thêm nhằm xem xét những dữ liệu mới nhất và cập nhật kế hoạch đánh giá một cách phù

hợp.

Nguyên tắc mới yêu cầu bổ sung thêm thời gian trong kế hoạch đánh giá, ít nhất một giờ đồng hồ

trong cuộc họp khai mạc tại cơ sở sản xuất dành cho việc “xác minh những thay đổi đối với khách

hàng hiện tại và dữ liệu thành tích hay thay đổi trong nội bộ, bao gồm cả việc xem xét những báo cáo

trực tuyến của khách hàng và chấm điểm thành tích của khách hàng đối với tổ chức của khách hàng.”

Những nguyên tắc mới chỉ định một lần nữa cách tổ chức Chứng nhận sẽ hành động dựa trên những

thông tin mới: việc điều chỉnh có thể được thực hiện trong kế hoạch đánh giá, điều này có thể dẫn đến

việc gia tăng thời lượng đánh giá nhằm đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu. Thời lượng tăng thêm này

sẽ được tính vào thời gian 8 tiếng đồng hồ của một ngày đánh giá.

5. THỜI GIAN GIỮA NHỮNG CUỘC ĐÁNH GIÁ

SỰ THAY ĐỔI: Khung thời gian của việc đánh giá tái chứng nhận có những thay đổi nhỏ.

Phiên họp kết thúc cuộc đánh giá tái chứng nhận phải được diễn ra sau 3 năm (-3 tháng, + 0 ngày) kể

từ ngày diễn ra cuộc họp kết thúc của lần đánh giá trước đó. (Giai đoạn 2 hay Cuộc đánh giá tái chứng

nhận)

6. VIỆC QUẢN LÝ VÀ THỜI HẠN KHẮC PHỤC NHỮNG ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP ĐƯỢC PHÁT HIỆN

SỰ THAY ĐỔI: Quản lý điểm không phù hợp: thời gian khắc phục sẽ giảm xuống còn 60 ngày.

Tối đa trong thời gian 60 ngày, Doanh nghiệp phải phản hồi và cung cấp những tài liệu cần thiết để

được xem xét nhằm loại bỏ những điều không phù hợp (bằng chứng cho những khắc phục đã được

tiến hành, phân tích các nguyên nhân gốc rễ và kết quả, bằng chứng cho việc khắc phục những lỗi hệ

thống, vv).

Tổ chức Chứng nhận sẽ tiến hành xem xét những phản hồi từ phía Doanh nghiệp và bất kỳ vấn đề

đáng chú ý nào cũng cần được giải quyết trong vòng 90 ngày kể từ khi cuộc họp kết thúc. Nếu không

có bất kỳ phương án giải quyết nào được thực hiện, những nguyên tắc mới của phiên bản 4 ISO/TS

16949 quy định rằng tổ chức Chứng nhận sẽ tiến hành rút giấy chứng nhận của doanh nghiệp đó.

SỰ THAY ĐỔI: Khi khắc phục điểm không phù hợp, Doanh nghiệp phải cung cấp những thông

tin mới được bổ sung.

Doanh nghiệp phải cung cấp những thông tin bổ sung trong thời gian 60 ngày:

• Bằng chứng cho những hành động khắc phục lỗi hệ thống, bao gồm việc xem xét những tác động lên

các quy trình và sản phẩm tương tự.

• Sự xác nhận tính hiệu lực của những hành động khắc phục.

SỰ THAY ĐỔI: Chỉ một số lí do ngoại lệ bị giới hạn có thể được dùng để chứng minh rằng

những điểm không phù hợp không được khắc phục trong vòng 90 ngày. Đối với những trường

hợp này, việc đánh giá tại cơ sở sản xuất là bắt buộc.

Trong một số trường hợp ngoại lệ, Khi hành động khắc phục có thể không được tiến hành trong thời

gian 90 ngày (ví dụ, mua bộ phận mới trong thiết bị máy móc, việc thử nghiệm là bắt buộc và việc lắp

đặt thiết bị phải mất thời gian hơn 90 ngày, v.v.). Trong trường hợp này, những nguyên tắc của phiên

bản lần thứ 4 yêu cầu tổ chức Chứng nhận phải tiến hành thêm một cuộc đánh giá đặc biệt tại cơ sở

sản xuất nhằm xác minh tính hiệu lực của các hành động khắc phục cho những điểm không phù hợp.

Cuộc đánh giá này phải được thực hiện càng sớm càng tốt và phải trước trước lần đánh giá tiếp theo

trong chu kỳ

LÀM RÕ: Quá trình đánh giá theo dõi là bắt buộc đối với trường hợp điểm không phù hợp là

một lỗi nghiêm trọng.

Phiên bản thứ 3 của những nguyên tắc chỉ định một cách cụ thể rằng lỗi không phù hợp nghiêm trọng

“nên” đòi hỏi sự xác minh tại địa điểm / cơ sở.

Phiên bản thứ 4 nhấn mạnh trường hợp này và yêu cầu việc đánh giá theo dõi tại địa điểm/ cơ sở là

bắt buộc nếu như có lỗi không phù hợp nghiêm trọng.

7. QUY TRÌNH NGƯNG CHỨNG NHẬN: ĐÌNH CHỈ QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN

SỰ THAY ĐỔI: Trong trường hợp cuộc đánh giá định kì không được xúc tiến đúng hạn, quá

trình chứng nhận sẽ bị đình chỉ.

Khi chu kỳ đánh giá định kỳ không được đáp ứng, tổ chức Chứng nhận sẽ bắt đầu quy trình ngưng

chứng nhận. Phiên bản lần thứ 4 chỉ định cụ thể nếu vượt quá 20 ngày so với hạn chót của chu kỳ

đánh giá, qui trình đình chỉ chứng nhận sẽ được khởi động, thậm chí khi việc đánh giá trễ được tiến

hành trong thời gian tạm thời. Nếu việc đánh giá định kì trễ không được tiến hành trong thời gian 90

ngày, giấy chứng nhận sẽ bị rút.

SỰ THAY ĐỔI: Trong trường hợp phát hiện điểm không phù hợp nghiêm trọng, quá trình

chứng nhận sẽ bị đình chỉ

Khi điểm không phù hợp nghiêm trọng được đưa ra trong cuộc họp kết thúc của quá trình đánh giá

định kì hay đánh giá tái chứng nhận, thì quy trình ngưng chứng nhận phải được tiến hành bởi tổ chức

Chứng nhận và Giấy chứng nhận sẽ bị đình chỉ trong thời gian 20 ngày (tổ chức Chứng nhận được yêu

cầu phải đình chỉ Giấy chứng nhận đối với mọi trường hợp).

8. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

SỰ THAY ĐỔI: Các yếu tổ bổ sung vào hợp đồng được yêu cầu giữa khách hàng và tổ chức

Chứng nhận với những tác động có khả năng xảy ra đối với những Điều khoản và điều kiện của

hợp đồng hiện tại.

Phiên bản lần thứ 4 đề cập đến những yêu cầu cụ thể phải được đưa vào hợp đồng ràng buộc Doanh

nghiệp được chứng nhận và tổ chức Chứng nhận của họ. Hợp đồng phải được xem xét nhằm đảm bảo

tất cả những yêu cầu đều được đưa vào một cách phù hợp. Ví dụ, một trong những yêu cầu được đề

cập trong hợp đồng là bên tư vấn cho Doanh nghiệp được chứng nhận không được tham gia vào quá

trình đánh giá.

Nếu hợp đồng hiện tại không tương thích với những nguyên tắc của phiên bản 4, hợp đồng cần phải

được cập nhật và tái kí kết. Trong khi những kỳ hạn cuối vẫn chưa được công bố chính thức từ IATF

cho các tổ chức được chứng nhận để đạt được sự tương thích đối với phiên bản lần thứ 4 (hoặc trước

lần đánh giá tiếp theo hoặc sau khi áp dụng phiên bản mới), chúng tôi khuyến nghị: cập nhật và ký kết

lại hợp đồng trước ngày 1 tháng 4 năm 2014.

Các Tổ chức Chứng nhận từ bây giờ cũng bắt buộc phải lưu giữ những biên bản như hóa đơn chi phí đi

lại, bất kể người chi trả.

9. ĐÁNH GIÁ VIÊN TẬP TRUNG VÀO ĐÂU TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ?

Nhiều thay đổi về nguyên tắc sẽ không được áp dụng cho doanh nghiệp được chứng nhận mà chỉ với

các Tổ chức Chứng nhận. Những thay đổi này đem đến cái nhìn sâu sắc đối với những vấn đề hiện tại

cũng như những chủ đề nổi bật nhất của IATF.

Những chủ đề này bao gồm việc quản lý những yêu cầu đặc biệt của khách hàng và những nguyên tắc

mới phác thảo những chỉ dẫn nghiêm ngặt dành cho các đánh giá viên về những dữ liệu được tiếp cận

trong suốt quá trình đánh giá.
 

Tài liệu này được biên soạn từ cuộc khảo sát về thực trạng phát triển của những nguyên tắc được tiến hành bởi

những chuyên gia giàu kinh nghiệm, cho đến cuộc hội thảo 3 ngày được tổ chức bởi IATF và cuối cùng là những cuộc thảo luận trực tiếp với những thành viên IATF và những tổ chức giám sát IATF. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong bản sơ lược và nó không thể thay thế cho toàn bộ phiên bản lần thứ 4 về những nguyên tắc cũng như nó không thể đảm bảo cung cấp những câu trả lời liên quan một cách chính xác đối với mọi trường hợp đặc trưng. Lưu ý rằng vào thời điểm phát hành tài liệu này, một vài điều vẫn đang chờ được IATF làm rõ hay sửa đổi nội dung.

<St>
Các tin khác
LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG (1/20/2014)
ISO 50001 – Lời giải cho bài toán giảm chi phí và tăng lợi nhuận. (1/9/2014)
Công ty VTC Intecom ký hợp đồng đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 27001 (1/2/2014)
ISO 9001:2015 và các phiên bản kế tiếp sẵn sàng cho 25 năm tiếp theo về các tiêu chuẩn quản lý chất lượng (1/2/2014)
Phiên bản mới ISO/IEC 27001 giải quyết tốt hơn các rủi ro về bảo mật thông tin (1/2/2014)
SA 8000 và các quy định mới về phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc (1/2/2014)
Tiết kiệm năng lượng tại doanh nghiệp – công cụ phát triển bền vững (1/2/2014)
Chứng nhận chất lượng trong thương mại quốc tế (1/2/2014)
Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ (1/2/2014)
NutriCare nhận giải ‘Sản phẩm uy tín chất lượng 2013′ (1/2/2014)
Tiêu chuẩn quốc tế tạo lập lòng tin trên toàn cầu (1/2/2014)
Xem thêm